Ny kommuneplan for Lillestrøm - til innbyggernes beste

Ulf Bakke

Den nye kommuneplanen stiller strengere krav til utforming av boliger og hele boligområder, utearealer og byggehøyder med mer. Foto: Jørgen Kirsebom

Før sommeren ble ny arealdel av kommuneplanen for Lillestrøm vedtatt. Fet, Sørum og Skedsmos gamle kommuneplaner har blitt lagt sammen og til en viss grad samstemt. Erfaringer man har gjort seg med tidligere planer, og nye strategier med større vekt på naturvern og miljø, sosiale konsekvenser og økonomiske virkninger har blitt gjort om til føringer og bestemmelser for bruk av både bygde tomter, landbruksområder og skog.

God plan

Planen er detaljert – i noen henseende mer enn det som er vanlig for en overordnet kommuneplan. Vi i Arbeiderpartiet mener likevel at det i all hovedsak er en god og riktig plan for kommunens innbyggere.

Vi må fortsette å tenke på hvordan boliger, serviceinstitusjoner og arbeidsplasser blir plassert slik at vi ikke legger opp til unødvendig bilkjøring og en mer tungvint hverdag enn nødvendig. Derfor skal det fortsatt fortettes i sentrumsområdene og tettstedene våre.

Strengere krav

En del av utviklingen som har foregått de siste åra, har ikke kvaliteter som gir grunnlag for stabile og gode nabolag. Derfor stilles det nå strengere krav til utforming av boliger og hele boligområder, utearealer og byggehøyder med mer.

Vi har sett at mange områder har blitt ganske mye forandret og at bygninger som representerer historien og særpreget i stedene våre i større grad enn ønskelig har blitt revet til fordel for mer anonyme og uinteressante bygninger. Bygningsvernet har derfor fått en større plass i kommuneplanen.

Lillestrøm Arbeiderparti mener tydeligere krav ikke vil strupe kreativitet og gode forslag til hvordan by- og stedsutviklingen kan skje framover. Realiteten er at slik kreativitet i liten grad har kommet til uttrykk før. Stort sett vil utbyggere – og det er egentlig deres jobb – presentere forslag som gir best mulig avkastning for dem. Oftest er det standardelementer og mer eller mindre like bygg som blir foreslått.

Bokvalitet

Med et litt mer nyansert regelverk, som vi får nå, bør det være mulig å finne på mye spennende for å svare ut kravene og bruke mer av ressursene på å tenke nabolag og bokvalitet heller enn standardløsninger.

Ulf Bakke, 7. kandidat til kommunestyret, Lillestrøm Arbeiderparti