Stedet vi bor

Bomiljø og tettstedsutvikling

Lillestrøm kommune ligger sentralt plassert som en stor og viktig landkommune med mange levende tettsteder. Samtidig er Lillestrøm by regionens viktigste by. Vi skal ha en aktiv politikk for byutvikling som skal sikre en levende by med handel, service, gode bomiljøer, utdanning, kultur og næringsliv. Alle kommunens innbyggere skal ha et trivelig, variert og sunt nærmiljø. Både byen og tettstedene skal utvikle sin egen identitet basert på sin spesielle historie, med levende bomiljø og gode møteplasser. Biltrafikk og kø skal ikke ødelegge bomiljøene våre.

Arbeiderpartiet mener det er for vanskelig for mange å komme seg inn på boligmarkedet. Flere må få mulighet til å eie egen bolig, og det må bygges tilstrekkelig med gode og varierte boliger til at vi kan kjøpe bolig innenfor en fornuftig lånebelastning. Et godt sted å bo er grunnleggende for god livskvalitet. Vi skal ha en sosial boligpolitikk, som sammen med Husbanken bidrar til at flere unge og familier kommer inn på boligmarkedet.

Lillestrøm Arbeiderparti vil:

 • Legge til rette for at Lillestrøm sentrum skal være en attraktiv regionby med boliger, studenter og universitet, gode møteplasser, grønne lunger, kultur, handel og arbeidsplasser.

 • Sikre positiv tettstedsutvikling i hele kommunen med lokale rekreasjonsområder, attraktive nærsentre og kulturelle treffsteder.

 • Flyktninger skal bosettes i hele kommunen

 • Ivareta uteområder og parker med lekeplasser og benker

 • Arbeide for å få etablert flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser

 • Sikre at sentrumsområdene skal være gode steder for de myke trafikantene.

 • Sørge for at gjennomgangstrafikk og tungtransport ikke skal gå gjennom 

  bomiljøer og sentrumsområder. 
 • Sikre raskest mulig fremdrift i byggingen av ny Glommakryssing, med lavest mulig bompengetakster.

 • Arbeide for å løse trafikksituasjonen på Skedsmokorset ved å prioritere gående og syklister og ved å arbeide for realisering av tunnel gjennom Vardåsen. 

 • Etablere en ringvei rundt Lillestrøm by.

 • Arbeide for å løse trafikksituasjonen på og rundt Hvamkrysset.

 • Sikre lett tilgang til friluftsområder fra byen og tettstedene.

 • Utvikle Kjeller flyplass som en ny grønn bydel med blanding av arbeidsplasser, 

  boliger og kulturinstitusjoner. Flyhistorien skal tas vare på.
 • Stille krav til en sosial boligutbygging slik at det blir enklere å komme inn på 

  boligmarkedet for unge mennesker.
 • Sikre at kommunale boliger skal fordeles over hele kommunen, slik at det skal 

  være mulig å bo i sitt lokalmiljø når en trenger hjelp av det offentlige.
 • Fortsette satsingen for å oppnå full internettdekning i hele kommunen.

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om Stedet vi bor?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker