Trygghet for alle, hjelp når du trenger det

Helse og eldreomsorg

Eldre som trener

God helse dreier seg om mer enn å spise sunt og mosjonere. Folkehelse handler om å ha muligheter i livet, jobb å gå til, noen å høre sammen med og mening i hverdagen. Vi skal arbeide mot utenforskap og for trygghet og god helse for alle. Fysisk og psykisk helse er like viktig, og alle skal ha tilgang til gode helsetjenester når de har behov for det.

Vi lever lengre enn tidligere. Lillestrøm Arbeiderparti ønsker å legge til rette for en trygg og aktiv alderdom. Folk skal kunne bo i sitt eget hjem og ta vare på seg selv gjennom støtte og forebygging, hverdagsrehabilitering og økt bruk av smarte, teknologiske løsninger.

Alle skal være trygge på at kommunen har tilbud om omsorgsboliger og sykehjemsplasser når de trenger det. Vi vil styrke kapasiteten i helsetjenestene våre i takt med befolkningsutviklingen. Vi skal bidra til at flere velger helsesektoren som arbeidsplass ved å prioritere arbeidet for heltidskultur, tilby flere praksisplasser og øke antall lærlinger.

Som følge av verdenssituasjonen vil vi ta imot og bosette flyktninger. Dette vil påvirke samfunnet på mange områder. Det viktigste vi kan gjøre for mennesker som flykter fra krig er å gi dem trygghet og muligheten til å bidra.

Lillestrøm Arbeiderparti vil:

 • Styrke innbyggernes kunnskap om hva som er bra for egen helse

 • Sikre gode pasientforløp

 • Støtte opp om frivillig arbeid og engasjement. Vi vil bidra til aldersvennlig samfunn og god helse for alle gjennom flere kulturelle, sosiale og fysiske aktiviteter og møteplasser.  

 • Styrke lavterskeltilbud til mennesker som har dårlig psykisk helse og/eller rusproblemer. 

 • Styrke helsestasjonene og sikre god tilgang på fastlege og legevakt.

 • Prioritere barn og unge ved tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

 • Tilby mer effektive kommunale tjenester gjennom velferdsteknologi.

 • Styrke hjemmetjenesten og gi hjelp til hverdagsrehabilitering og tverrfaglige tjenester for å mestre forskjellige livssituasjoner.

 • Sikre plass på dagsenter til alle som har behov for det.

 • Gi mulighet til å bo hjemme lenger med tilrettelagte tjenester og styrke støtten til pårørende.

 • Bygge flere institusjonsnære omsorgsboliger.

 • Gi tilbud om institusjonsplass til de som har behov for dette.

 • Sikre og styrke at kortreist, velsmakende og sunn mat skal serveres på våre institusjoner og til de som mottar hjemmebaserte tjenester.

 

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om Trygghet for alle, hjelp når du trenger det?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker