Kultur, frivillighet, fellesskap og mangfold

Kultur, idrett og frivillighet

Kultur- og idrettsopplevelser gir livene våre innhold, binder oss sammen og skaper nye og sterkere fellesskap. Vi har et mangfold av kulturhistorie, naturressurser og kulturelle aktiviteter. Dette skal være tilgjengelig for både innbyggere og besøkende. 

Lillestrøm er en flerkulturell kommune. Dette er en av våre store styrker. Arbeiderpartiet vil ta vare på mangfoldet, forebygge utenforskap og utjevne sosiale forskjeller gjennom gode idretts-, kultur- og fritidstilbud for alle. Vi skal arbeide aktivt for god inkludering, integrering og fellesskap. Sammen med frivillige organisasjoner, politi, kirke- og trosorganisasjoner skal vi styrke identitet og engasjement, trivsel og positive nærmiljøer i både bygd og by.

Vi vil samarbeide med idretten og det lokale kulturlivet. Vi ønsker å bedre tilgangen til fritidsaktiviteter for alle gjennom blant annet å satse på kulturskoler, bibliotek, lokale utlånsordninger, og meråpne kommunale møteplasser.

Lillestrøm kommune skal være vertskap for regionale og nasjonale kunst-, kultur- og idrettsarenaer.

Lillestrøm Arbeiderparti vil:

 • Gi gode kulturelle opplevelser, både innen musikk, teater, samtidskunst, bildene kunst og andre kunstneriske uttrykk og aktiviteter.

 • Styrke musikk– og kulturskolen slik at flere barn får et godt tilbud

 • Videreutvikle anlegg knyttet til tømmerfløterhistorien og Nordre Øyeren som unikt naturområde med tanke på å søke verdensarvstatus for dette området.

 • Gi trygge rammer og støtte opp om kulturinstitusjonene våre.   

 • Gi gode og forutsigbare vilkår for frivilligheten i hele kommunen.

 • Etablere idrettsanlegg i hele kommunen og fortsette satsning på lokale og regionale idrettsanlegg.

 • Gi mulighet til treningstid utenfor organiserte idrettsaktiviteter.

 • Videreføre satsinger som sikrer at barn og unge i lavinntektsfamilier får mulighet til å delta i kultur- og idrettsliv.

 • Satse på ungdomsklubber og andre møteplasser for ungdom. Samarbeide med frivillige miljøer og organisasjoner om å gi tilbud til unge som ikke har funnet sin plass i det organiserte idretts- og kulturtilbudet.

 • Legge til rette for at skolene er åpne for gratis fritidsaktiviteter utenom skoletid.

 • Opprette flere nærmiljøanlegg som aktivitetsparker, stier og turveier.

 • Gi gode og varierte kulturtilbud til eldre på institusjoner gjennom blant annet Den kulturelle spaserstokken.

 • Videreutvikle Kulturkvartalene i Lillestrøm by som et kraftsenter for kulturlivet i hele kommunen og regionen.

 • Videreutvikle kulturfyrtårnene Blaker Skanse, Fetsund Lenser, flyhistorien på Kjeller og Huseby Gård.

 • Bedre tilgangen til bibliotektjenester.

 • Legge til rette for tros- og livssynsutfoldelse og sørge for at kirkebyggene holdes i god stand.

 • Arbeide for å få etablert et regionalt svømmeanlegg på 50 meter.

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om Kultur, frivillighet, fellesskap og mangfold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker