En oppvekst som varer livet ut

Barnehage, skole og oppvekst

barn som leker

Arbeiderpartiets mål er at alle barn skal vokse opp i trygghet, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, og hvordan familien deres ser ut.

Det er viktig for hele familien at barna har barnehageplass nær hjemmet eller der foreldrene arbeider. Vi skal ha barnehager med høy kvalitet der barna føler seg trygge og inkluderte, og samtidig opplever mestring, lek og læring. God språkopplæring er viktig allerede i barnehagen, og barn som har behov for ekstra hjelp skal få dette så tidlig som mulig.

I skolen skal elevenes utvikling sikres faglig og sosialt. Vi skal ha en skole med høy kvalitet som gir alle elever kunnskap, trygghet, mestring og glede. Etter ungdomsskolen skal alle elever være godt forberedt til videregående skole.

Lillestrøm Arbeiderparti ønsker at barna i kommunen skal få en helhetlig skolehverdag. Ved å knytte skole og SFO tettere sammen skal elevene få tilbud om leksehjelp, idrett- og kulturaktiviteter på SFO.

Dyktige ansatte er avgjørende for å skape et trygt leke- og læringsmiljø. For å rekruttere og beholde våre ansatte er det viktig med gode etter- og videreutdanningstilbud.

Skolen skal bidra til å gi alle barn og unge i Lillestrøm kommune muligheten til å lykkes i livet. Fattigdom kan føre til at barn blir ekskludert fra viktige sosiale arenaer. Lillestrøm Arbeiderparti vil satse på de kommunale barnehagene og styrke den offentlige fellesskolen.

Lillestrøm Arbeiderparti vil:

 • Innføre to barnehageopptak i året og arbeide for kontinuerlig opptak.

 • Prioritere tidlig innsats og språkopplæring for de som har behov for dette og jobbe for å sikre tilgang til språkpedagoger i alle barnehager

 • Øke antall pedagoger i barnehagene

 • Tilby et sunt måltid i løpet av dagen i barnehage og skole

 • Sikre alle elever god kunnskap, mestring og arbeidsglede i skolen 

 • Sikre god faglighet gjennom å etablere hele stillinger på tvers av skole og SFO.

 • Tilby et sunt måltid i løpet av skoledagen

 • Arbeide aktivt mot mobbing

 • Videreutvikle et godt sommerskoletilbud i hele kommunen

 • Styrke skolehelsetjenesten slik at den kan være der for barn og ungdom i hele skoleløpet.

 • Utvikle skolegårdene som steder for lek og aktivitet både i skoletiden og for lokalsamfunnet ellers. 

 • Videreutvikle SFO sammen med frivillige- og kulturorganisasjoner.

 • Sikre trygg skolevei for alle barn.

 • Øke skolekapasiteten der elever og ansatte nå sitter i paviljonger

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om En oppvekst som varer livet ut?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker