En grønn kommune for fremtiden

Klima og miljø

sagelva

Vi skal ha ren luft, rene vassdrag, mindre støy, verne om matjord, natur og dyreliv. God klimapolitikk krever at kommunen, innbyggerne, forskningsmiljøene og næringslivet arbeider i fellesskap. Samtidig som kommunen vår har høy befolkningsvekst skal vi redusere klimagassutslippene.

I Lillestrøm kommune kommer klimagassutslipp først og fremst fra transportsektoren. Derfor henger arealpolitikken nøye sammen med klima-, miljø- og samferdselspolitikken. Vi kommer til å bli flere mennesker i kommunen, men vi ønsker ikke mer kø og flere biler på veiene våre. Vi må derfor sørge for at nye boliger og arbeidsplasser etableres slik at hverdagens transportbehov i størst mulig grad kan dekkes utslippsfritt. Vi vil derfor øke satsingen på gang- og sykkelveier og en effektiv og attraktiv kollektivtrafikk.

Vi må både bremse klimaendringene, ha gode planer for klimatilpassing og verne om verdifull natur, matjord og artsmangfold. På grunn av økt flom- og rasfare må vi bygge smartere, planlegge bedre og ta klokere valg. Lillestrøm kommune har en av landets grønneste innkjøpsstrategier. Det er vi stolte av. Vi skal fortsette arbeidet med å utfordre leverandørene våre til å tenke nytt og bærekraftig. 

Lillestrøm er en elvekommune. Mange av elvene og bekkene har en for dårlig vannkvalitet. For å sikre plante- og dyrelivet haster det med å få ned utslipp til vassdragene. 

Lillestrøm Arbeiderparti vil:

 • Prioritere å få ned utslipp til vann og å rense elvene våre.

 • Arbeide for etablering av Romeriksbanen som en kapasitetssterk baneløsning 

  mellom Kjeller, Lillestrøm by, Strømmen og Ahus.
 • Sikre at grøntområder er lett tilgjengelige 

 • Etablere egne kollektivtraseer for å gi bussen bedre framkommelighet 

 • Arbeide for økt kapasitet og hyppigere avganger på Kongsvingerbanen og Hovedbanen

 • Etablere flere innfartsparkeringsplasser

 • Videreutvikle klimabudsjett og klimaregnskap som tallfester utslippskutt, slik at vi kan prioritere tiltak som monner

 • Prioritere nullutslippskjøretøy i kommunens bilpark og etablere flere energistasjoner for nullutslippskjøretøy til allmenn bruk

 • Innføre strenge krav til klimanøytrale byggeplasser og stille krav om 

  lavutslippsteknologi for anleggsmaskiner, landbruk, tungtransport og kollektivtransport.
 • Arbeide for innovative boligprosjekter som tester ut klimavennlige løsninger

 • Verne prioriterte landbruks-, natur- og friluftsområder.

 • Etablere en plan for bevaring av det unike ravinelandskapet i hele kommunen.

 • Styrke energieffektiviseringsarbeidet i nye og eksisterende kommunale bygg.

 • Styrke arbeidet for sirkulær økonomi ved blant annet å prioritere reparasjon og 

  oppgradering av bygg, redusere matsvinn, legge til rette for gjenbruk og utlåns- og låneordninger lokalt. 
 • Arbeide for at kvikkeleireforekomster blir kartlagt og for at rasforebyggende tiltak blir iverksatt

Er du enig med Lillestrøm Arbeiderparti om En grønn kommune for fremtiden?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker