Veteranplan for Lillestrøm kommune

Rune Moen

Rune Moen, kommunestyrerepresentant for Lillestrøm Arbeiderparti, er fornøyd med at kommunen skal få sin egen veteranplan.

Bruk av militær makt er en av de mest alvorlige beslutninger en regjering kan fatte. Storsamfunnet har derfor et stort ansvar når den velger å sende kvinner og menn ut i militære stridshandlinger, ikke minst når de kommer hjem igjen.

Våre veteraner og deres familier skal ivaretas på en god måte.

Til sammen har rundt 100 000 norske kvinner og menn deltatt i operasjoner som Tysklandsbrigaden, Libanon, Balkan, Mali og i Afghanistan. Vi vet at mange veteraner sliter med skader er av ulike karakterer, både fysisk og psykisk. I mange tilfeller avdekkes ikke skadene før mange år etter at oppdraget er utført. Da må fellesskapet stille opp.

I Lillestrøm kommune er det bosatt 655 veteraner, noe som er over halvparten av de som totalt er registrert på Romerike. For å ivareta en bedre oppfølging og helsen til de av våre innbyggere som har tjenestegjort for forsvaret, Politiet og Utenriksdepartementet i utlandet, får kommunestyret i Lillestrøm en veteranplan til behandling i neste møte. Planen er etterlengtet og nødvendig og den bygger opp om Lillestrøm kommune sitt satsningsområde «Hele livet». Dette betyr at Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser, herunder verdiene tillit og inkludering.

VeterankontaktEt av de viktigste tiltakene som foreslås, er at det skal opprettes en veterankontakt i kommunen. Denne vil få i oppgave å sikre at kommunen besitter en oversikt over hjelpetiltak, innehar en viss kompetansebase innenfor feltet og kan veilede andre om veteranspørsmål. Veterankontakten vil videre koordinere og lede kommunens samarbeid med andre aktuelle partnere som nabokommuner, Forsvaret og andre fagmiljøer.

Øke forståelsenDet er også viktig at andre forstår hva veteraner er, og hvilke utfordringer de kan ha. Derfor skal kommunen også internt, jobbe med å øke forståelsen hos NAV, skole- og oppveksttjenesten og innen helse- og omsorgstjenesten. Forrige uke behandlet også Stortinget veteranmeldingen, og flertallet bestående av AP, SP, FrP og SV fremmet forslag i Stortinget som styrker veteranenes rettigheter ytterligere, blant annet med rett til å få saken sin behandlet på nytt, og å opprettholde ordningen med støtte til juridisk hjelp. For veteraner som trenger det, vil slike tiltak fra kommuner og staten være til stor hjelp.

75 år siden krigenI år var det 75 år siden 2. verdenskrig ble avsluttet. Markeringen av frigjørings- og veterandagen ble selvsagt ikke slik den burde være, på grunn av korona-pandemien. For de fremtidige markeringer 8. mai, vil Lillestrøm arbeide for at vi får vist at vi verdsetter innsatsen til våre veteraner. En ting vi alle kan gjøre – er å huske å flagge 8. mai. Da viser vi med tydelighet det fellesskapet vi har med de som har gjort, og gjør tjeneste for landet vårt.Innlegget stod på trykk i Romerikes Blad 20. okt.