Lillestrøm kommune i verden

Ulf Bakke, 7. kandidat Lillestrøm Arbeiderparti

Ulf Bakke er 7. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti

Vi lever alle av å skape verdier. Det å lage ting og tjenester som andre vil ha og betale for er grunnlaget for at vi kan ha en jobb hvor vi kan tjene til livets opphold og kan bidra til gode fellesskapsløsninger. Meningsfylt arbeid er, for de aller fleste voksne, nøkkelen til et godt liv.Menneskene kan ikke fortsette å tappe naturressursene slik vi har gjort til nå, og dermed må vi forbruke færre ting og fysiske produkter enn vi har gjort. Tjenestenæringene, service, vil måtte fortsette å øke sin andel av verdiskapningen.Da er vi som bor i Lillestrøm heldige. Med et stort lokalt marked, bedre tilgang til resten av verden enn noen andre i Norge og kort avstand til utdanningsinstitusjoner, har vi bedre forutsetninger enn de fleste til å lykkes i konkurransen om framtidsretta arbeidsplasser.For det er en konkurranse. Lokalmiljøer og regioner kappes om å få tak i de levedyktige og framtidsretta bedriftene og de gode hodene som kan sikre oss varige arbeidsplasser og legge grunnlaget for gode og stabile lokalsamfunn.Lillestrøm by ligger svært sentralt. Lillestrøm kommune blir landets niende største kommune i innbyggertall, og vi blir liggende godt inne på topp ti på matproduksjon og en viktig del av Osloregionen.Regionen konkurrerer om å få til en verdiskapning som sikrer innbyggernes ve og vel mot sterke regioner som Stockholm, Malmö/København og Hamburg, og tidvis også mot de andre norske storbyregionene. Regionen må fungere på alle måter både med hensyn til miljø, sosial fordeling, utdanning, kommunikasjon og en tydelig og effektiv offentlig sektor.Lillestrøm Arbeiderparti jobber for et sterkt, og mangfoldig næringsliv i hele kommunen slik at flere kan jobbe i nærheten av der de bor, og at kommunen stadig utvikler seg som kraftsentrum i regionen. Kommunen skal være en forutsigbar og framtidsretta samarbeidspartner for næringslivet.

Derfor vil vi støtte bedrifter som driver grønt og seriøst og satser på sunne arbeidsvilkår for sine ansatte. Legge til rette for flere næringsetableringer i kommunen ved å være en god samarbeidspartner for folk som ønsker å starte egen bedrift. Blant annet vil vi fortsette å tilby rimelige oppstartslokaler og støtte grønne og innovative bedrifter.

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon samler de viktigste forsknings- og utviklingsaktørene i Lillestrøm, og skal fortsatt inngå i kommunens strategi for å skape nye langsiktige arbeidsplasser.Som stor landbrukskommune vil Arbeiderpartiet også legge vekt på en utvikling av landbruket gjennom å styrke jordvernet og legge til rette for næringsutvikling av gårdens egne ressurser og dyrehold.Gode liv i attraktive nærmiljøer betinger et fungerende og konkurransedyktig næringsliv i samarbeid med en tydelig og styringsvillig kommune. Stem Arbeiderpartiet 9. september.Ulf Bakke,7. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti