Heltid og kvalitet

Bente Skulstad, Lillestrøm

Bente Skulstad, 4. kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti

En av kjernesakene til Arbeiderpartiet ved dette valget er å ansette personell i heltidsstillinger og ikke i deltid som ofte er tilfelle i dag. Dette er et helt nødvendig grep for å gjøre arbeidet i pleie- og omsorgssektoren mer attraktivt. Det vil føre til at det blir mer kontinuitet i tjenestetilbudet, noe brukere og pasienter etterspør. Like viktig er at mange deltidsstillinger også kan være en trussel for kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis vil si at man jobber ut fra kunnskap som er basert på erfaring, forskning og ikke minst brukernes egen kunnskap og medvirkning.

Kunnskapsbasert praksis er en premiss for at pasienter skal få gode nok og lovpålagte tjenester. Det krever at man har systemer for fagutvikling som alle ansatte må tilbys og være forpliktet til å følge. Dette er ikke mulig hvis det er for mange deltidsstillinger hvor man kun har fokus på å få dekket inn vaktene i turnusen.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene krever høy kompetanse innen alle fagområder og dette blir mer påkrevet etter som pasientene som behandles i kommunene er sykere enn før og kommer tidligere hjem fra sykehus.

Ansatte på sykehus blir satset på av arbeidsgiver og fagutvikling er en del av det daglige arbeidet på en helt annen måte.

I og med pasientene nå er sykere når de skrives ut fra sykehus, er det naturlig å tenke at kompetanse skal følge pasienten fra sykehus til kommune og i mange tilfeller også motsatt vei. Ahus har sammen med kommuner i nærheten utviklet Kunnskapsbroen som er et godt eksempel på kompetanseoverføring.

Ved i størst mulig grad å ha heltidsstillinger for sykepleiere og helsefagarbeidere i Lillestrøm kommune vil vi være bedre i stand til å videreutvikle den faglige kompetansen.

For å sikre kvaliteten på tjenestene i Lillestrøm kommune vil Arbeiderpartiet satse på heltidsstillinger hvor fagutvikling er en del av selve arbeidet.