Gro tok saken - nå blir det endring!

Gro Beathe Ekseth johannes kiese

- Jeg er glad det nå blir en endring for elever som skal utredes for dysleksi, sier Gro Beate Ekseth, kommunestyrerepresentant for Lillestrøm Arbeiderparti.

- Mistenker man at elever har dysleksi, skal elevene få kartlegging og hjelp. Men i Lillestrøm kommune krever man at foreldrene betaler for dyre synsundersøkelser. Dette utfordrer gratisprinsippet i skolen, sier Gro Beate Ekseth, kommunestyrerepresentant for Lillestrøm Arbeiderparti.

I forrige kommunestyremøte tok hun opp dette og spurte ordføreren hvordan kommunen kan kreve at foreldrene betaler for en synstest, som ofte koster rundt 1000 kroner, før de gjør utredning av barns lese- og skrivevansker.

- Før PPA tar elevene inn til utredning, må de ha tatt synstest hos optiker. Barnet trenge ikke å ha utfordringer med synet, men PPA krever at dette eventuelt utelukkes før de iverksetter utredning. Lillestrømskolen har mange barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Flere av disse barna strever faglig på skolen. Noen av barna er flyktninger, sier Gro Beate Ekseth. Hun var spent på svaret fra ordføreren, som skulle svare ut hennes spørsmål.

Endret brevet til foreldrene

- Når det gjelder anbefaling fra PPA om synstest før dysleksiutredning, er bekymringen for de økonomiske belastningene dette kan medføre for enkelte familier forståelig, svarte ordfører Berland. Han fortalte videre at han var gjort kjent med at det har blitt sendt brev til foreldre, som har inneholdt en formulering om at foreldre bes ta med eleven til optiker for en synstest før utredning for dysleksi hos PPA.

- PPA har ikke anledning til å kreve at en slik synstest gjennomføres og pålegge foreldre utgifter. Formuleringen i brevet er nå endret til at PPA anbefaler at foreldrene tar eleven med til optiker for å kunne avdekke synsvansker og sette riktig diagnose, sa ordføreren i sitt svar til Gro Beate Ekseth fra Lillestrøm Arbeiderparti.

Ordføreren avsluttet med å slå fast at dersom en dysleksi-diagnose ikke kan fastslås på grunn av at utvidet synstest ikke er gjennomført, vil PPA fortsatt samarbeide med skolen for å gi eleven så god hjelp som mulig ut fra elevens behov. - En diagnose er ikke nødvendig for å ha rett til tilpasset opplæring eller spesialundervisning. Det er elevens vansker og eventuelt manglende utbytte av opplæringen som er grunnlag for spesialundervisning, og ikke i seg selv diagnosen eleven har svarte ordføreren.

Spørsmålet førte til endring

Kommunestyrerepresentanter fra Lillestrøm Arbeiderparti er flinke til å ta opp saker som betyr noe for folk. De stiller mange spørsmål, og kommer med forslag til forbedringer. Denne praksisen i kommunen utfordret prinsippet om at alle barn i Norge har rett til gratis, offentlig grunnskoleopplæring, jf. § 2-15 i Opplæringsloven. Det betyr at kommunen ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. 

- Jeg er veldig glad for svaret, og håper nå at flere barn og unge kan få hjelp med sine lese- og skrivevansker. Denne feilen har nok oppstått i beste mening, men jeg er glad det blir endret, avslutter Gro Beate Ekseth

Les hele spørsmålet og svaret i lenken under.   

Spørsmål og svar vedrørende dysleksiutredning i Lillestrømskolen.pdf 82,2 KB