Fritidstilbud for alle i hele kommunen!

Håkon Hjemly, Lillestrøm Arbeiderparti

Håkon Hjemly bor på Sørumsand og er kandidat for Lillestrøm Arbeiderparti i kommunevalget.

Lokalt kulturliv og lokale idrettslag og organisasjoner bidrar i tillegg til integrering også til utjevning av sosiale forskjeller. Forutsetningen er imidlertid at terskelen for å delta ikke er for høy, ellers får vi motsatte effekt med økte forskjeller. Terskelen kan bestå av flere ting, hvor økonomi og tilgjengelighet er av de viktigste. Mange populære fritidsaktiviteter er blitt svært kostbare. Det er veldig synd, og gjør det vanskelig for mange å la barna være allsidige gjennom deltakelse i flere organiserte aktiviteter. Å for eksempel kombinere aktiviteter som fotball med langrenn var veldig vanlig i min oppvekst, det er verre å få til nå. Der hvor man for eksempel tidligere spilte fotball på hvilken som helst ball-løkke, er det nå nærmest krav om kunstgress, undervarme og flombelysning. Dette gjør at man fort betaler 3000.- pr år for at 8-åringen skal få spille 1 time i uken, i tillegg til diverse dugnadstimer og loddsalg (som man ofte ender opp med å betale for selv). Tidligere byttet man ski når det paret man hadde ble for kort og/eller man arvet fra større søsken. Nå er det vanlig å til enhver tid ha minst fire par konkurranseski og to par støvler. Så skal man jammen ha litt i lommeboken for å få preparert de skiene slik at de fungerer noenlunde ok.Kostnadene har blitt betydelige for de fleste aktiviteter og det er ikke alle som har råd til å la ungene sine være med, og med flere barn blir utfordringene enda større. Få idrettslag eller kulturtilbud har råd til søskenmoderasjon som monner. Nå er det flere idrettslag og kulturforeninger som har tatt grep for å motvirke stadig økte kostnader, blant annet har flere fått på plass regler for begrensninger i volum og kostnader for utstyr for de yngste aldersgruppene. Mange er også gode på å arrangere byttedager og til å låne ut utstyr.

Tilgjengelighet er også en betydelig terskelpåvirkende faktor. Dagens kapasitet på idrettshaller er sprengt. Dette erfarer alle idrettslag hver gang kommunen fordeler treningstider i de kommunale hallene. Få, om noen, får oppfylt sine ønsker. Og etter at timer og dager er fordelte til de ulike foreninger, begynner interne dragkamper mellom ulike alderstrinn. Hvem skal få trene i hallen til hvilke tider? Er det greit at 7-åringene får tildelt tid fra 19-20, eller at de må starte allerede kl. 16? Dette sliter på frivillige klubblederne og trenerne, og det fører til praktiske problemer for foreldre å få barna klare til å trene kl. 1600 på hverdager. Det er også ett spørsmål om miljø der hvor det kreves utstrakt kjøring til og fra aktiviteter i mangel av egnede lokaler lokalt.

Lillestrøm Arbeiderparti har programfestet å arbeide aktivt for god inkludering og sammen med frivillige organisasjoner styrke trivsel og positive nærmiljøer i hele kommunen. Vi vil at frivilligheten skal ha gode og forutsigbare vilkår i hele kommunen. Vi vil bygge flere nærmiljøannlegg, kultur- og idrettsanlegg, og videreføre ordninger med gratis utlån av utstyr til idretts- og friluftsformål for både sommer og vinteraktiviteter. Vi vil også videreføre ordningen med gratis opplevelseskort for barn og unge i lavinntektsfamilier og vi vil at skolene skal være åpne for gratis fritidsaktiviteter utenom skoletid.

Ønsker du også å bedre fritidstilbudet for alle barn og unge i Lillestrøm? Stem på Arbeiderpartiet 9 september!

Håkon HjemlyListekandidat nr 27, Lillestrøm Arbeiderparti