En helsetjeneste for de mange, ikke for de få

Nina Maksimovic

Vi må være vårt ansvar bevisst som politikere og ikke innføre tiltak og tjenester som vi vet kan gi urettferdige og unødvendige helseforskjeller for menneskene i kommunen vår fordi det i realiteten vil gjøre de svakere stilte enda sykere, skriver Nina Maksimovic, lege og listekandidat for Lillestrøm Arbeiderparti i dette innlegget.  Foto: Jørgen Kirsebom

Mange helsetjenester ytes i kommunen. Alt fra hjemmesykepleie, eldreomsorg og legevakt til tjenester for barn, unge, psykisk helse og rus.

Lillestrøm Arbeiderparti går til valg på at slike tjenester skal fortsette å driftes offentlig, slik at de kan utvikles systematisk til å tjene det store flertallet med tilgjengelighet og kompetanse når den enkelte har behov for det.

Høyresiden i Lillestrøm kommune tar til orde for å ville privatisere deler av disse helsetjenestene med lovnader om at det vil gi større valgfrihet for kommunens innbyggere. Men har denne valgfriheten også en kostnad?

Sosiale ulikheter

Levekårsundersøkelser fra SSB viser at det fremdeles er store sosiale ulikheter innen helse og at det blant de mest sårbare gruppene er det fremdeles mange som ikke får den helsehjelpen de trenger når de blir syke. Drivere for disse sosiale ulikhetene er arbeidsledighet, svak sosial tilknytning, dårlige boforhold, dårlig økonomi, lavt utdanningsnivå og bruk av rusmidler. Generelt har de med dårligst sosio-økonomisk status dårligst helse.

Helsedirektoratets rapport «Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse» gir tydelig til orde for å redusere privatisering i helsevesenet og viser til internasjonale studier som viser at økt privatisering av helsetjenester kan bidra til å økte sosiale helseforskjeller. Helt konkret er anbefalingene til kommunen at de med systematisk innsats må forhindre sosiale ulikheter i helse.

Øker helseforskjellene

Derfor må vi være vårt ansvar bevisst som politikere og ikke innføre tiltak og tjenester som vi vet kan gi urettferdige og unødvendige helseforskjeller for menneskene i kommunen vår fordi det i realiteten vil gjøre de svakere stilte enda sykere.

Valgfriheten vil altså ikke gjelde for de mange, men for de få, og bidrar til å øke helseforskjellene ytterligere. Det kan bety det at flertallet i kommunen vil få en dårligere helsetilbud til tross for «større valgfrihet».

Derfor går vi Arbeiderpartiet til valg på å fortsette å styrke den offentlige helsetjenesten og forebygge helseforskjellene til flertallets fordel. Dette vil vi gjøre ved å tøke tilgjengeligheten og styrke lavterskeltilbudet til mennesker som har dårlig psykisk helse og/eller rusproblemer og sikre god tilgang på fastlege og legevakt. I tillegg skal vi tilby mer effektive kommunale tjenester gjennom velferdsteknologi og bygge flere institusjonsnære omsorgsboliger. Vi skal også gi tilbud om institusjonsplass til de som har behov for dette.

Forhindre privatisering

Vi vil også legge vekt på å bedre folkehelsen ved å styrke innbyggernes kunnskap om hva som er bra for egen helse. Sist, men ikke minst skal vi styrke både tilbudet og arbeidsmiljøet i hjemmesykepleien ved å ansette 100 nye heltidsansatte og vi skal forhindre å privatisere helsetjenestene våre.

Fordi alt dette bidrar til å redusere de sosiale ulikhetene innen helse og bedre folkehelsen!