Alle trenger fastlegen!

Nina Maksimovic

Et flertall av legene svarer i en undersøkelse at de har de siste seks måneder vurdert å slutte som fastlege på grunn av arbeidspress i jobben. Kun en fjerdedel av legene ser for seg at de er fastleger om fem år, dersom arbeidssituasjonen fortsetter som nå. Dette bekymrer Nina Maksimovic, kommunestyremedlem for Lillestrøm Arbeiderparti.

Bekymret for fastlegene

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet overtok regjeringskontorene for litt over to år siden, overtok man en fastlegeordning i krise. Det har vært en viktig prioritet for regjeringen å gjøre noe med den, og satsing på vår felles helsetjeneste har gitt resultater. I fjor sommer var det 228.000 innbyggere uten fastlege, mens nå er det gått ned til 181.000 innbyggere. Dette skjer til tross for at Norge har tatt imot over 75.000 flyktninger fra Ukraina, hvorav de fleste også har krav på fastlege. 

- Regjeringen har vist at de prioriterer fastlegene, og har styrket fastlegeordningen med over en milliard og bedret muligheten for spesialisering av allmennleger. Likevel er det bekymringsfullt at flertallet av fastleger i Lillestrøm svarte i fjor på en undersøkelse at de vurderte å slutte i jobben, og at 1 av 4 ikke så for seg at de kom til å være fastleger om fem år, sier Nina Maksimovic, som er kommunestyrerepresentant for Lillestrøm Arbeiderparti. På kommunestyret i mai utfordret hun derfor ordføreren på tiltak som kunne bedre situasjonen for fastlegene.

Fastlegene etterspør tiltak fra kommunen

- Vi vet at det er to ting som fastlegene særlig etterspør, og det ene er økt basistilskudd. Dette har flere andre kommuner prøvd ut, og det har gitt gode resultater. I tillegg er fastlegene opptatt av en gjenkjøpsavtale, særlig for legekontorene som ligger i utkanten av kommunen vår. Det gir en sikkerhet for at de ikke trenger å selge praksisen på et godt tidspunkt, men kan drive så lenge de vil med en garanti om at dersom de ikke får solgt den så vil kommune kunne løse ut kontoret, forteller Maksimovic.

Hun mener at det er også andre virkemidler som bør tas i bruk, som å ha nok tilgjengelige ALIS-stillinger som kan garantere yngre leger et strukturert utdanningsløp som fører til ferdig spesialitet i allmennmedisin, i tillegg til å tilby kommunale fastlegehjemler med fastlønnsavtaler. Maksimovic spurte ordføreren om han var ville ta initiativ til en politisk sak om hvordan man kan styrke fastlegetjenesten i Lillestrøm kommune.

Får sak til høsten

Gledelig nok lovde ordføreren i sitt svar en sak allerede til høsten, om oppfølging av kommunens strategi for legetjenester. Den var ikke varslet av administrasjonen tidligere, men kom etter spørsmålet fra Lillestrøm Arbeiderparti.

- Selv om ordføreren ikke var veldig positiv i sitt svar på de konkrete forslagene jeg tok opp, er jeg glad for at det skal komme en sak til politisk behandling til høsten. Fastlegeordningen er helsetjenestens førstelinje, og selve grunnmuren i vår felles helsetjeneste. Vi trenger en god strategi for å beholde de legene vi har, og rekruttere nye, avslutter Nina Maksimovic. 

Spørsmål fra Nina Maksimovic om fastleger i Lillestrøm med svar fra ordfører.pdf 74,6 KB